RGEE logo Inega logo DXIEM

Descrición da aplicación de xestión da inscrición no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia

 

1.      Introdución

Mediante o Decreto 42/2009 do 21 de Xaneiro (DOG nº 45 do 5 de marzo de 2009) se crea o Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de edificios da Comunidade Autónoma  de Galicia cuxo obxecto é a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética (en diante CEE) tanto de proxecto como de edificios terminados. A Orde de 3 de setembro de 2009 (DOG nº 175 do 7 de setembro), establece o procedemento para realizar dita inscrición.

Co fin de facilitar e axilizar a cumprimentación, presentación e tramitación de este procedemento, desenvolveuse a presente aplicación informática. A través de este documento, pretendemos presentar o funcionamento xeral da mesma e  amosar as diferentes funcionalidades dispoñibles.

2.      Acceso á aplicación

Á aplicación se accede a través do enlaces dispostos a tal efecto en XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX.  Se amosará a seguinte páxina web:

imaxe

Ésta páxina, ademais de amosar na parte inferior da mesma enlaces a diferentes información de utilidade, presenta as dúas formas de acceso: con certificado ou con identificador.

2.1. Acceso con certificado

Si vostede dispón dun certificado electrónico válido da FNMT, poderá acceder á aplicación pulsando co rato sobre a icona imaxe. En función do nivel de seguridade  que teña indicado no navegador ou certificado, o sistema lle poderá pedir que confirme dito acceso ou que introduza una contrasinal (PIN) de protección do certificado.

Si se cumpren as condicións solicitadas polo sistema, accederá á pantalla de Xestión das solicitudes descritas no apartado 3.

2.2. Acceso con identificador

Á aplicación tamén se pode acceder mediante a introdución do documento  (e o tipo – CIF NIF,  NIE) dende o recadro ‘Acceso con Identificador’.

imaxe

Si o documento introducido ten un formato válido, ao pulsar o botón Aceptar, accederá á pantalla de Xestión das solicitudes descritas no apartado 3. En caso contrario, se lle amosará unha mensaxe informando do erro:

imaxe

3.      Pantalla principal: xestión das solicitudes

Unha vez se accede á aplicación a través dalgunha das opcións descritas no apartado 2, se amosará unha das seguintes pantallas:

Pantalla amosada nos accesos con certificado electrónico

imaxe

 

Pantalla amosada nos accesos con identificador

imaxe

Tanto a pantalla que se amosa ao acceder con certificado como a pantalla visualizada ao acceder con identificador, se subdivide en 3 partes:

·         Cabeceira

imaxe

Ou

imaxe

 

A cabeceira amosa, ademais dos logotipos do Rexistro Galego de Eficiencia Enerxética, do INEGA e da Consellería de Economía e Industria - Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas:

-           A dirección de correo electrónico de contacto para as posibles dúbidas,

-           O seu nome se accedeu con certificado electrónico ou o identificador do documento se accedeu deste xeito.

-          Un enlace a través da icona imaxe para pechar a sesión de traballo e volver á páxina de acceso.

·         Filtros de búsqueda e alta de solicitudes

imaxe

Ou

imaxe

 

Dende este apartado, poderá:

-          Localizar solicitudes, mediante a introdución dunha serie de filtros:

o   Localizador: código único que se xera a primeira vez que garde unha nova solicitude,

o   Expediente: código único que asigna a Administración unha vez que inicie a tramitación,

o   Nome do proxecto identificado ao dar de alta a solicitude,

o   Provincia e concello do proxecto,

o   Rango de datas entre as cales foi dada de alta a solicitude (primeira grabación)

o   Referencia catastral da parcela obxecto do proxecto.

 

Unha vez introduza os filtros desexados, ao pulsar o botón imaxe, o sistema amosará as solicitudes localizadas na lista de solicitudes.

 

NOTA: Todas as búsquedas se farán unicamente sobre as solicitudes asociadas ao identificador co que accedeu á aplicación ou ao NIF asociado co certificado electrónico. Para garantir a privacidade da información, nos accesos con identificador a búsqueda de solicitudes está limitada á introdución ou ben do localizador ou ben do código do expediente.

 

-          Crear una nova solicitude a través do botón imaxe.

Pulsando este botón, se lle amosará a pantalla de Nova Solicitude descrita no apartado 5 - Nova solicitude de este documento.

-          Consultar unha axuda en detalle a través da icona imaxe

 

·         Lista de solicitudes

imaxe

Neste apartado, se amosarán os resultados da búsqueda de solicitudes realizada. Se accedeu con certificado electrónico, o sistema amosará automaticamente a información dispoñible de todas as solicitudes relacionadas co seu NIF ao acceder ao sistema:

imaxe

Cada unha das liñas amosa  información relativa a cada solicitude, así como unha serie de enlaces para a realización de determinadas accións:

-          Localizador, é o código único que se xera a primeira vez que garde unha nova solicitude.

-          Expediente, é o código único que asigna a Administración unha vez que inicie a tramitación. Se amosará este valor si a solicitude está a ser tramitada na Administración.

-          Nome do proxecto, e o nome que lle asignou ao proxecto no momento da alta.

-          Data, e a data de alta da solicitude no sistema.

-          CEE, identifica a tipoloxía do documento que se vai a rexistrar: ‘P’ si se trata dun CEE Proxecto ou ‘T’ si se trata dun CEE edificio terminado.

-          Provincia, a provincia do proxecto.

-          Concello, o concello do proxecto.

-          Ref.Catastral, a referencia catastral da parcela do proxecto.

-          Estado, identifica o estado actual no que se atopa a solicitude. Os estados poden ser:

o   Borrador. É o primeiro estado que ten unha solicitude. Neste estado, pode modificar ou cumprimentar de xeito progresivo (en  momentos e incluso días diferentes) unha solicitude.

o   Validado. Ao tramitar unha solicitude, se non se atopan erros de consistencia e están cubertos todos os datos requiridos, una solicitude pasa a este estado. Neste estado, vostede aínda poderá modificar a información da solicitude, en cuxo caso pasará de novo a estado borrador.

o   Firma autor CEE. Neste estado, a información dos anexos II, A, B ou C, están pendentes de que o autor da cualificación (proxectista / dirección de obra) os asine electronicamente (só no caso de presentación telemática).

o   Firma promotor. Neste estado, a solicitude está pendente de ser asinada electronicamente por parte do promotor (só no caso de presentación telemática).

o   Pago taxas. Neste estado, a solicitude está pendente da realización do pago telemático das taxas (só no caso de presentación telemática).

o   Enviada. Neste estado, a solicitude o a emenda está pendente da súa recepción na Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas. No caso de querer comprobar se se trata dunha solicitude ou dunha emenda haberá que consultar a icona Historial. imaxe

o   Recibida. Neste estado, a solicitude ou emenda está recepcionada. No caso dunha nova solicitude, neste intre xa dispón dun número de expediente. Se atopa pendente de ser verificada.

o   Verificada. Neste estado, a solicitude é considerada correcta e está pendente do seu rexistro no RGEE.

o   Emendar. Neste estado, a solicitude é considerada incorrecta e ten defectos que se deben emendar, polo que xa se enviou a notificación pertinente. A información da emenda está dispoñible a través da icona Historial. imaxe.

o   Denegado. Neste estado, a emenda non se resolveu de xeito correcto, polo que se solicita a resolución desfavorable. A solicitude pasa a estar pendente de ser notificada desfavorablemente.

o   Rexistrado. Neste estado, a solicitude se atopa rexistrada no RGEE, estando pendente unicamente da notificación ao interesado.

o   Notificado. É o último estado da tramitación, no que se lle informa ao interesado da resolución á solicitude.

-          Historial. A través da icona imaxe, se lle amosará una pantalla en donde poderá visualizar o historial do expediente: datas de execución de cada trámite, así como consultar a documentación remitida á Administración e  a recibida da mesma.

-          Solicitude. A través da icona imaxe , vostede poderá en calquera momento visualizar o formulario coa información cumprimentada a través da aplicación. Si a solicitude se atopa nos estados ‘borrador’ ou ‘validado’, o documento se amosará cunha marca de auga informando de que dito documento non é válido para a súa presentación.

imaxe

-          Editar. A través da icona imaxe, se amosará a pantalla de captura de información da solicitude. Dita información se poderá modificar si a solicitude se atopa nos estados ‘borrador’, ‘validado’ ou  ‘emendar’; en calquera outro estado, a información só se poderá consultar. Ver apartado 6 para máis información.

-          Tramitar. A través da icona imaxe, se amosará a pantalla de tramitación. A pantalla amosada variará en función do estado actual da solicitude. Se intenta tramitar unha solicitude cuxa tramitación corresponde á Administración, se lle amosará una mensaxe na pantalla informando de este feito:

imaxe

Ver apartado 7 para máis información sobre a tramitación.

 

4.      Estrutura das pantallas de captura de datos

Neste apartado vaise a describir de xeito xeral como operan as pantallas de captura de información, así como a descrición dos tipos de campos que nos podemos atopar, e como distinguir cales son de cumprimentación obrigatoria e cales de cumprimentación opcional.

4.1. Estrutura das pantallas de captura de datos

 

imaxe

As pantallas de captura de datos, están formadas por catro áreas:

·         Cabeceira

imaxe

A información que se amosa na cabeceira das pantallas de captura de datos e a mesma que a cabeceira da Pantalla principal: xestión das solicitudes, coa única salvedade de que en esta cabeceira se amosa tamén a icona imaxe. Ao pulsar sobre dita icona, se lle ofrecerá información detallada dos campos a cumprimentar da pantalla amosada.

 

·         Menú dos formularios a cumprimentar

A continuación da cabeceira, se amosa unha área de botóns,  e a título informativo na parte dereita da pantalla o nome do proxecto e o seu estado ou, si se trata dunha alta dunha nova solicitude, a lenda ‘Alta de nova solicitude’.

O número de botóns amosados,  pode variar en función de si estamos a dar de alta unha nova solicitude ou si estamos a modificar unha solicitude existente e tamén de si se ten a información precisa para a súa visualización.

 

Exemplos de menús:

-          Menú amosado na pantalla de alta:

imaxe

-          Menú amosado na modificación dun expediente:

imaxe

-          Menú amosada na modificación, si está a opción simplificada marcada, e se introduciu información das etiquetas:

imaxe

 

Os botóns referidos á información a cumprimentar nos anexos II, A, B ou C, dispoñen á sua vez de botóns de submenú, para facilitar a cumprimentación por áreas:

imaxe

 

Menú activo

Pola cor do botón do menú e, se é o caso, do botón do submenú, se pode saber que información se está a tratar en cada momento.

 

-          Botón de cor verde escuro imaxeou imaxe, significa que é a pantalla activa. No  caso amosado neste exemplo quere dicir que se está a tratar a información do ‘Anexo II’, na súa primeira parte.

-          Botón de cor verde clara imaxe ou imaxe, significa que son pantallas accesibles, pero das que non se está a amosar información neste instante.

 

·         Área de cumprimentación de datos.

É a zona na que se visualizan e cumprimenta a información relativa a cada documento ou anexo. A través da icona imaxe accesible en cada unha das pantallas, se amosará información detallada da información a cumprimentar. No apartados 4.2 e 4.3, se explican os diferentes tipos de campos, así como a diferenciación de qué campos son de obrigatorio cumprimento.

·         Botonera.

imaxe

É a zona situada no pé de cada unha das páxinas. Pode variar lixeiramente dunha pantalla a outra (ver a axuda en cada unha das páxinas), pero en xeral:

 

-          A icona imaxe sae da pantalla actual e amosa a pantalla de captura de información anterior, sen gardar cambios. Por exemplo, si está na pantalla de Anexo II - segunda pestaña, amosará a pantalla correspondente ao Anexo II - primeira pestaña.

-          A icona imaxe sae da pantalla actual e volve á Pantalla principal: xestión das solicitudes, sen gardar cambios.

-          A icona imaxesae da pantalla actual e amosa a pantalla de captura de información seguinte, sen gardar cambios. Por exemplo, si está na pantalla de Anexo II - segunda pestaña, amosará a pantalla correspondente ao Anexo II - terceira pestaña.

-          O botón imaxe garda na base de datos os cambios realizados. Teña en conta que a información cuberta ou modificada na área de cumprimentación de datos, precisa a súa salvagarda, que se garante ao pulsar este botón.

 

Si o estado da solicitude impide a edición da información dos formularios, o botón imaxe se amosará desactivado.

 

4.2. Tipoloxía de campos

 

En esta pantalla se poden observar os diferentes campos para a captura de información:

·         Textos e números. Son campos do xeito:

imaxe

En función do campo, só aceptará a introdución de números (p.e. o código postal ou o teléfono).

·         Datas. Son campos do xeito:

imaxe

É similar aos campos de tipo texto, pero coa icona imaxe a continuación.

A introducción da data se pode facer introducindo directamente a mesma en formato dd/mm/aaaa (p.e. 25/08/2010), ou seleccionando a data pulsando a icona imaxe, que amosará un pequeno calendario, a través do cal se pode seleccionar a data desexada (os botóns imaxe y imaxecambian o ano e os botóns imaxe y imaxe modifican o mes. A data se selecciona pinchando co rato sobre a desexada):

imaxe

 

·         Listas de valores. Son campos do xeito

imaxe

Ao pulsar sobre o botón imaxe, se extende unha lista cos posibles valores:

imaxe

·         Opcións excluíntes. Son campos relacionados entre sí, pero dos que só se pode seleccionar un dos posibles valores. Por exemplo, o campo referido ao tipo de documento que se rexistra, só pode ter o valor CEE Proxecto ou CEE Edificio terminado. Cando se selecciona un dos valores, automáticamente se deselecciona o outro (nunca poden estar os dous marcados).

imaxe

ou

imaxe

·         Opcións múltiples. Son campos que aínda que están relacionados entre si, non son excluintes. Por exemplo, a información relativa á autorización de notificación, pode ter os valores ‘Por correo electrónico’ e/ou o valor ‘Por correo ordinario’.

 

imaxe

imaxe

imaxe

imaxe

 

4.3. Obligatoridade de campos

 

Ademais da tipoloxía de campos descritos,  os campos poden ter un cor amarelo de fondo, o que indica que se trata dun campo de obrigatorio cumprimento, ou un fondo branco que indica que se trata de campos de cumprimentación opcional.

-          Campo obrigatorio

       imaxe

-          Campo opcional

imaxe

 

 

5.      Nova solicitude

 

Dende a Pantalla principal: xestión das solicitudes, a través do botón imaxe, vostede pode en calquera momento dar de alta unha nova solicitude. Se amosará a seguinte pantalla:

imaxe

 

5.1. Xeración da solicitude

Unha vez cubertos os datos  da pantalla de solicitude (a lo menos os datos identificados no seguinte apartado 5.2), ao pulsar o botón imaxe, se gardará a información introducida e se amosará unha mensaxe confirmando a operación, ademais de amosar o localizador da mesma.

imaxe

É moi importante que anote este referencia; si desexa continuar coa modificación ou tramitación da solicitude en outro momento, e non dispón de certificado electrónico. O localizador é o único xeito de recuperar a información gardada con anterioridade.

Ao pulsar o botón imaxe, o sistema redirixirá a solicitude automaticamente á opción de modificación da mesma.

Lembre que a través da icona imaxe accesible na pantalla, se amosará información detallada da información a cumprimentar.

5.2. Información mínima para gardar unha nova solicitude

A aplicación permite unha cumprimentación progresiva da información precisa para a presentación dunha solicitude. Isto supón que, si o desexa, vostede pode por exemplo un día cumprimentar a información da pantalla de solicitude, e ao día seguinte introducir a información do anexo II sen perder a información previamente cuberta.

As solicitudes que están no estado borrador (o estado que se lle asigna a unha solicitude no momento de a dar de alta, e mentres non se tramita a mesma), se poden modificar engadindo, modificando ou eliminando datos. Non obstante, hai unha serie de datos mínimos que se requiren no momento de gardar a solicitude por primeira vez, sin o cales o sistema non gardará  a mesma. Estes datos mínimos, referidos todos eles á identificación do proxecto, son:

-          Nome do proxecto

-          Tipo de documento que se rexistra (CEE Proxecto ou CEE Edificio Terminado)

-          Provincia e concello do proxecto

No momento de pulsar o botón imaxe, se algún destes campos non está cuberto, se amosará a lenda ‘O campo é requirido’ a continuación do campo requirido:

imaxe

 

6.      Modificación dunha solicitude

 

 

Dende a Pantalla principal: xestión das solicitudes, a través da icona imaxe, situado en cada unha das liñas da lista de solicitudes, vostede pode consultar ou modificar (si o estado o permite) a información dunha solicitude. Se amosará a seguinte pantalla:

imaxe

A estrutura da pantalla é a descrita no apartado 4 - Estrutura das pantallas de captura de datos. A información de captura de cada un dos documentos ou anexos, está descrito con detalle a través da icona  imaxe accesible dende cada unha das pantallas.

 

7.      Tramitación dunha solicitude

 

Dende a Pantalla principal: xestión das solicitudes, a través da icona imaxe, situada en cada unha das liñas da lista de solicitudes, vostede accederá á pantalla de tramitación da solicitude, sempre que dita solicitude non se atope nun trámite dependente da Administración, en cuxo caso se lle amosará unha mensaxe informativa, do xeito:

imaxe

En outro caso, accederá ás pantallas de tramitación. As pantallas de tramitación, teñen a seguinte imaxe:

imaxe

 

A cabeceira da pantalla, e a mesma que a cabeceira descrita na Pantalla principal: xestión das solicitudes. A continuación, amósase a área propia de cada trámite, como se explica no seguinte apartado 7.1 - Pasos a realizar polo solicitante, e por último unha área informativa dos pasos a realizar para o rexistro dunha solicitude dende a cumprimentación da mesma ata a notificación por parte da Administración da resolución da mesma.

Descrición da imaxe dos pasos a realizar para o rexistro dunha solicitude:

Hai dous grupos de pasos: os que debe realizar o solicitante (promotor) ou os pasos a realizar por parte da Administración. Ditos pasos se diferencian na imaxe en dous bloques claramente diferenciados:

Pasos a realizar polo solicitante:

imaxe

Pasos a realizar por a administración:

 

imaxe

Cada un dos pasos, á súa vez, está enmarcado nunha caixa. Dita caixa, en función da cor da mesma, significa:

-          Caixa de cor gris imaxe, paso aínda non realizado.

-          Caixa de cor verde imaxe, paso realizado.

-          Caixa de cor amarela imaxe, paso que se está a realizar.

Hai certos casos no que os pasos non se realizan en secuencia, senón que dependen da opción elexida nun determinado paso anterior. En estos casos, o posibles fluxos se amosan en liñas paralelas. Este é o caso, por exemplo, da bifurcación que se establece unha vez elexida a opción de envío; si se selecciona a remisión presencial da solicitude, o paso seguinte é ‘trámites manuais’, mentras que si a opción elexida e a presentación telemática, o seguinte paso será a firma do autor do CEE.

7.1. Pasos a realizar polo solicitante

·         Cumprimentación. Éste paso é o correspondente aos estados ‘borrador’ e ‘emenda’. Sempre aparecereá como marcado xa que é o estado mínimo posible para una solicitude.

·         Validación. É o paso no que o sistema vai a comprobar si a información que se vai a remitir está cuberta na súa totalidade (campos obrigatorios) e tamén realiza unha serie de validacións cruzadas.

imaxe

 

Como se observa na imaxe, en este trámite as únicas accións posibles son ou ben volver á pantalla principal de xestión das solicitudes (botón imaxe), ou ben validar a información da solicitude a presentar (botón imaxe).

 

Si a validación é CORRECTA, a solicitude pasará a estado validado. Se amosará a pantalla do seguinte paso: Opción envío. Lembre que no estado validado aínda se pode modificar a información da solicitude e dos anexos, polo que o emprego de este paso de validación, nos pode servir para a realización das comprobacións previas da información a remitir, sen que nos bloquee posibles revisións e modificacións posteriores.

 

Si a validación é INCORRECTA, a solicitude se manterá no estado borrador ou emenda, se amosará a pantalla de modificación de solicitude é, nunha ventana superposta, unha pantalla cos erros atopados:

imaxe

Esta pantalla de errores se pode imprimir a través do botón imaxe situado na parte inferior dereita da mesma.

·         Opción de envío. Unha solicitude validada, está lista para a o seu envío á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas no caso de que sexa a primeira vez que se remita dita solicitude, ou ao INEGA, no caso de que sexa a corrección dunha emenda. Se amosará a seguinte pantalla:

imaxe

Dende esta pantalla, vostede deberá elixir si desexa optar por unha remisión presencial da solicitude, seleccionando a opción imaxe, ou a remisión telemática da mesma a través da opción imaxe. Para optar pola presentación telemática, deberá dispoñer dun certificado electrónico válido.

 

É importante sinalar que UNHA VEZ OPTE POLA REMISIÓN PRESENCIAL OU TELEMÁTICA, NON PODERÁ CAMBIAR DITA OPCIÓN PARA A TRAMITACIÓN DE ESA SOLICITUDE, NEN REALIZAR MODIFICACIÓNS DOS DATOS. De feito, de estar en este paso debido ao envío dunha emenda de defectos, non poderá modificar a opción de envío introducida a primeira vez.

 

Na pantalla se amosa un enlace a través da icona imaxe, onde poderá visualizar a solicitude que se vai a remitir, e así garantir que o que vai a enviar esté correcto. Así mesmo, se amosa o código e o importe das taxas que deberá pagar, así coma un enlace a un exemplo de cumprimentación do formulario de tasas, no caso de que opte por a presentación presencial.

Unha vez pulse no botón imaxe, a solicitude pasará a estar no estado:

-           firma autor CEE, no caso de seleccionar a opción de remisión telemática, ou no estado

-          enviada, si se optou pola presentacion presencial. Neste caso, os pasos Trámites manuais e enviada marcaranse como feitos (en cor verde no fluxo de tramitación), xa que ao tratarse de dous pasos a realizar de xeito manual, o sistema non pode coñecer o momento en que os realiza, e estará pendente da recepción da documentación procedente dun rexistro ordinario.

·         Firma autor CEE. No caso de optar no paso de Opción de envío, por a remisión telemática, o autor da cualificación (proxectista / Dirección de obra) deberá asinar electronicamente o documento relativo ao anexo II e o anexo A, B ou C e visalo. Este paso está en fase de desenvolvemento.

·         Firma promotor. No caso de optar no paso de Opción de envío, por a remisión telemática, unha vez o autor da cualificación teña asinada electrónicamente o documento relativo ao anexo II e o anexo A, B ou C, deberá vostede tamén asinar dita información, ademais do documento de solicitude (anexo I). Este paso está en fase de desenvolvemento.

·         Pago taxas. No caso de optar no paso de Opción de envío, por a remisión telemática, unha vez asinada a documentación, deberá pagar de xeito telemático as taxas correspondentes. Este paso está en fase de desenvolvemento.

·         Trámites manuais. No caso de optar no paso de Opción de envío, por a remisión manual, deberá:

-          Imprimir o documento de solicitude, accesible na lista de solicitudes da páxina principal,

-          Asinar e visar de xeito manual pola súa parte e por parte do autor da cualificación, a documentación,

-          Realizar o pagamento das taxas, cubrindo o modelo AI

-          Preparar o CD coa documentación e co formato que se establece no artigo 9 da orde.

·         Envío. En función do xeito de enviar a documentación seleccionada no paso de Opción de envío:

-          Remisión manual, deberá presentar nun rexistro oficial dirixido á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, toda a documentación indicada no paso trámites manuais si se trata dunha nova solicitude, ou ao INEGA a documentación a emendar no caso de que se trate da corrección de erros.

-          Remisión telemática. Este paso está en fase de desenvolvemento.